Nieświadomość indywidualna

Nieświadomość indywidualna – to treści osobnicze, mające źródło w doświadczeniu jednostki zgrupowane wedle modelu strukturalnego w kompleksy funkcjonalne. Zawiera materiał oderwany od pola świadomości jednostki. Na nieświadomość osobową składają się dwa rodzaje treści: treści dające się dowolnie reprodukować i nie dające się reprodukować w sposób dowolny.  (A. Kuźmicki)