Stanislav Grof w Polsce - 15-16.września 2014

Prof. Stanislav Grof, wybitny badacz doświadczenia psychedelicznego i jeden z głównych twórców psychologii transpersonalnej wygłosi w Krakowie w dn. 15 i 16 września br. cykl wykładów zatytułowany „Propozycja radykalnej rewizji w psychiatrii, psychologii i psychoterapii: wnioski z półwiecza badań nad świadomością”.

(for the English text please scroll down)

Wykłady odbędą się w Auditorium Maximum (prosimy śledzić nasze wydarzenie ze względu na możliwość zmiany miejsca). Pierwszy wykład odbędzie się 15 września w godzinach 16.30 -20.00 zaś następne - 16 września w godzinach 8.30 – 12.00 i 14.00 – 17.00.
Wykłady będą tłumaczone na polski.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Gaia Mater i czeski Holos.

Stanislav Grof zasłynął jeszcze w Pradze w połowie ubiegłego stulecia jako psychiatra badający wpływ LSD na umysł. Stworzył metodę zwaną terapią psycholityczną, co do której zaobserwował, że już po kilku spotkaniach osiąga efekty, które klasyczna psychoanaliza daje dopiero po latach terapii. Badania kontynuował po emigracji do USA. Po zdelegalizowaniu LSD opracował dającą analogiczne efekty metodę niefarmakologiczną zwaną oddychaniem holotropowym, którą praktykuje do dziś

Wnioski z materiału empirycznego, który towarzyszył tym niezwykłym badaniom, doprowadziły Grofa do stworzenia psychologii transpersonalnej, nurtu radykalnie podważającego charakterystyczny dla cywilizacji zachodniej zbiór powszechnie niekwestionowanych wyobrażeń o naturze psychiki i roli świadomości we wszechświecie.

Stanislav Grof jest autorem takich głośnych książek jak "LSD Psychoteraphy" czy "Beyond Death", a także dostępnych na polskim rynku "Obszary nieświadomości", "Poza mózg", "Przygoda odkrywania samego siebie", "Najdalsza podróż" oraz „Kiedy niemożliwe staje się możliwe”.

Koszt udziału w wykładach wynosi 350 zł. Dotyczy to całości cyklu wykładów. Do 2.09 (promocja przedłużona) można sobie zagwarantować miejsce wpłacając na nasze konto stawkę promocyjną wynoszącą 250 zł, do czego gorąco zachęcamy. Nie ma ostatecznego deadline'u, ale im wcześniejsza wpłata, tym większe prawdopodobieństwo skutecznego zarezerwowania miejsca. W tytule wpłaty należy napisać "Darowizna na rzecz Fundacji Gaia Mater na organizację wykładów Stanislava Grofa" oraz podać własne imię i nazwisko słuchacza wykładów.

Nr konta 60 1940 1076 3100 2862 0000 0000

Fundacja Gaia Mater

Siedlecka 23 m. 10

03-768 Warszawa

Przedpłata gwarantuje miejsce na sali. W przypadku odwołania wydarzenia darowizny zostaną zwrócone.

ENGLISH

Prof. Stanislav Grof, a noted researcher of psychedelic experience and one of the main founders of Transpersonal Psychology, will give a series of lectures in Cracow on the 15th and 16th September. The topic of the lectures is “Proposal for a Radical Revision of Psychiatry, Psychology and Psychoterapy: Lessons from Half Century of Consciousness Reasearch”.

The lectures will be held at Auditorium Maximum (the localization may change – please check later!).
On the 15th September the lecture will start at 16.30 and last till 20.00. On the 16th September – since 8.30 till 12.00 and the second part - since 14.00 till 17.00.

The cost of participation amounts 350 zł (about 80 E) but till September the 2nd) there is a promotional proposal - 250 zł. The cost of participation is expected to be paid in advance to the Foundation's account:

60 1940 1076 3100 2862 0000 0000

Fundacja Gaia Mater

Siedlecka 23 m. 10

03-768 Warszawa

Please don’t forget to write your surname and to copy/paste as the title of bank payment the following phrase:

Darowizna na rzecz Fundacji Gaia Mater, zaliczka na organizację wykładów Stanislava Grofa

(which means: “donation to Gaia Mater Foundation for organizing Stanislav Grof’s lecture”)

This is the only way to guarantee your participation.

 

 

"Myśliciel angielski Lancelot Law Whyte w swojej ważnej książce "Nieświadomość przed Freudem" stawia radykalną tezę, iż wiek XX jest na polu koncepcji antropologicznych widownią zmagania się o prymat w umysłach ludzkich idei Zygmunta Freuda oraz Carla Gustava Junga. Jeśli przyjmiemy ten pomysł za dobrą monetę, to psychologia transpersonalna jawi się z tej perspektywy jako wielki nawrót do koncepcji Junga, zaś ten ostatni może być uznany zasadnie za najważniejszego jej prekursora, a właściwie za pierwszego psychologa transpersonalnego sensu stricto. To właśnie Jung był tym, który jako pierwszy w obrębie psychologicznej myśli Zachodu, wyszedł poza sferę ego, historii osobistej oraz jednostkowej osobowości w kierunku obszarów dotychczas w nauce pomijanych, lekceważonych, a najczęściej kwestionowanych. Junga koncepcja archetypów i nieświadomości zbiorowej oraz nauka o drugiej fazie indywiduacji jawią się w tym kontekście jako mapy-przewodniki po niezwykłych doświadczeniach rozwojowych, które wskazują na istnienie w obrębie psychiki ponadindywidualnych, kolektywnych jej obszarów, wspólnych dla całego rodzaju ludzkiego. Dla podkreślenia niezwykłej wagi takiej koncepcji rozwoju sam Jung określał ją, jako psychologiczny ekwiwalent religijnych misteriów inicjacyjnych, a więc wypracowanych w licznych kulturach skutecznych "przepisów" rozwoju duchowego, prowadzących adepta do spełnienia. Jung pokusił się także o określenie tej nadrzędnej całości, która "obejmuje więcej niż indywidualną osobę": nazwał ją jaźnią, a za wzorcową, archetypową jej realizację uznał postać założyciela chrześcijaństwa – Jezusa Chrystusa.

A jak to się ma do psychologii transpersonalnej? Otóż wszystko wskazuje na to, że jest ona, ni mniej ni więcej, bardzo podobną do jungowskiej próbą stworzenia psychologicznego modelu, który pozwoliłby na ujednolicenie mnogości i różnorodności doświadczeń religijnych, stanów mistycznych i ekstremalnych, peak experiences oraz optymalnych postaci zdrowia psychicznego. W rezultacie miałoby powstać coś na kształt praktycznego przewodnika po tych doświadczeniach, przeznaczonego na użytek zainteresowanych nimi współczesnych obywateli demokratycznych państw z drugiej połowy XX wieku, a więc ludzi najczęściej niezbyt wykształconych w kwestiach duchowych, a nawet wręcz religijnie naiwnych. Twórcy tej psychologii ze swych doświadczeń ze środkami psychodelicznymi, orientalnymi religiami oraz praktykami medytacyjnymi czy szamańskimi technikami osiągania transu i ekstazy wynieśli przekonanie, iż otwierają one przed ludźmi nowe i nieznane dotychczas możliwości, nie tylko duchowe, ale także terapeutyczne, katartyczne, a nawet dające się zastosować w sferze życia codziennego."

Stan Grof
"Poza Mózg - Narodziny, Śmierć i Transcendencja w psychoterapii"